Malayalam meaning of Foul Odour is as below... ബുദ്ധിവലാസം; വിമാനയാത്ര; സോപാനപംക്തി; പലായനം; ദ്രുതഗതി; പക്ഷിക്കൂട്ടം; ആകാശഗമനം; ഭാവനായാത്ര; ഭാവനയാത്ര; പറക്കല്‍; സങ്കല്‌പയാത്ര; പടിക്കെട്ട്‌; ആകാശയാത്ര; വിമാനം ഓടിക്കല്‍, പ്രവാഹം; നിര്‍ഗമനം; ഒഴുകുക; കവിഞ്ഞൊഴുകുക; സ്രവണം; കറങ്ങുക; ജനപ്രവാഹം; തൂവുക; ധാരാളിത്തം; ഒലിപ്പ്‌; നീരോട്ടം; വിരാമമില്ലാത്ത; അരുവി; ഗളിക്കുക; രൂപംമാറുക; ധാരാളത്തം; ധാര; ഒഴുകിയെത്തുക; പ്രവഹിക്കുക; അയഞ്ഞുകിടക്കുന്ന; ചുറ്റുക; വേലിയേറ്റം; നീര്‍പാച്ചില്‍; ധാരയായി വരുക; നിര്‍ഗളിക്കുക; ഒഴുക്ക്‌, സ്വന്തക്കാര്‍; വര്‍ഗ്ഗം; കൂട്ടക്കാര്‍; നാടോടിയായ; ഐതിഹ്യം; സ്വന്തക്കാര്; പഴങ്കഥ; ജനം; നാടോടിക്കഥ; സമൂഹം; സാമാന്യജനം, നേര്‍ത്ത; ശിഥിലമായ; എളുപ്പം തകരുന്ന; എളുപ്പം പൊട്ടിപ്പോകുന്ന; ഈടില്ലാത്ത; അദൃഢമായ; ബലഹീനമായ; ചപലമായ; ഓടപ്പുല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബാസക്കറ്റ്‌; വേഗം തകരുന്ന; ദുര്‍ബലമായ; ഉടയുന്ന; ആരോഗ്യമില്ലാത്ത; ദുര്‍ബ്ബലമായ; ചപലം; പാതിവ്രത്യമില്ലാത്ത; ശോഷിച്ച; ആരോഗ്യമില്ലാത്ത, വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുക; ആസുത്രണം ചെയ്യുക; നിയമം രൂപീകരിക്കുക; രൂപം നല്‍കുക; സൂത്രമാക്കുക; വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കുക; സൂത്രസംജ്ഞകളായി പ്രകടിപ്പിക്കുക; ക്രമപ്പെടുത്തുക, കലര്‍പ്പുസാധനം; സങ്കരം; സമ്മിശ്രപദാര്‍ത്ഥം; സമ്മിശ്ര പദാര്‍ത്ഥം, ഇളമ്പനിയായി; പരിഭ്രമമുള്ളതായി; പരിഭ്രമത്തോടെ; സംഭ്രമത്തോടെ, കമ്പിതജ്വാല; പെട്ടെന്ന്‌ ദേഷ്യം വരുക; പാളുന്ന വെളിച്ചം; കത്തിയുയരുക; പെട്ടെന്നു ക്ഷോഭിക്കുക; തിളക്കം; അസ്ഥിര ദീപ്‌തി; അണയാന്‍ പോകുംമുമ്പ്‌ ആളിക്കത്തുക; ലോലശിഖ. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. While its leaves have a light foul scent, the flowers have no aroma. 6. Find more ways to say foul-smelling, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Car AC smells and odor removal trick DIY with Scotty Kilmer (Car life hack). Diagnosing Foul-Smelling Stool. Synonym Discussion of pungent. Sunflower sunflower in full bloom Image Credit: Genika80/iStock/Getty Images An ancient, native American flowering plant without a scent is the sunflower, Helianthus annuus. This selection will continuously be supplemented, so visit us again. ‘Anyway, when I started to walk, there was a foul odour pervading the air.’ ‘Soon, the sweet scent of the rice pervades the air and the wine makers use a fan to lower the temperature of the rice.’ ‘Glass and boards covered the yard and a stench pervaded the air.’ What does foul mean? Malayalam meaning and translation of the word "idiom" An odor is also called a "smell" or a "scent", which can refer to either a pleasant or an unpleasant odor. It is an offensive odor down there in the vagina that makes women uncomfortable. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. Recommended News. (nasty smell) olor fétido, olor repugnante, olor asqueroso, olor pestilente, olor nauseabundo nm + adj : peste nf nombre femenino: Sustantivo de género exclusivamente femenino, que lleva los artículos la … A vaginal discharge can be caused by a variety of things like STDs, and yeast or bacterial infections. 1. the sensation that results when olfactory receptors in the nose are stimulated by particular chemicals in gaseous form 2. any property detected by the olfactory system Familiarity information: ODOUR used as a … Smell Urdu Meaning - Find the correct meaning of Smell in Urdu, it is important to understand the word properly when we translate it from English to Urdu. WHAT DOES TEETH MEAN IN DREAMS. ), and a well-balanced diet will help. For the most part, this is influenced by the speed, pressure or urine and other factors. വാസനയുള്ളതായ ; Foul odour. odour definition: 1. a smell, often one that is unpleasant: 2. a particular quality that can be noticed: 3. Emiting Foul Odour Meaning in Malayalam, Emiting Foul Odour in Malayalam, Emiting Foul Odour Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : Malayalam to English Free Dictionary : Meaning of Emiting Foul Odour in Malayalam : Online Malayalam English Free Dictionary Online രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വാക്കുകളും അവയുടെ അ� English to Malayalam Malayalam Meaning of Emiting Foul Odour Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam … Talk to doctors, experts and parents like you for free! foul odor (US), foul odour (UK) n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. World's largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words. Elsewhere, than before the Sadguru, If incense is burnt, What happens to that incense Is like this When the incense is put on the fire, The moment it actually touches it The fragrance from the incense Leaves it instantly. Here's how you say it. "odour" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Foul-smelling definition: having a very unpleasant smell | Meaning, pronunciation, translations and examples Find more ways to say foul odor, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Pungent definition is - sharply painful. Durio zibethinus is the only species available in the international market: other species are sold in their local regions. Foul is an adjective with an completely unrelated meaning to that of fowl. Foul Meaning in Malayalam, Foul in Malayalam, Foul Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : Malayalam to English Free Dictionary : Meaning of Foul in Malayalam : Online Malayalam English Free Dictionary Online രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാ� The smell evaporates easily, leaving your house odour free. When the cause of the body odour or bad breath is physical in nature, simple measures such as good personal hygiene (a daily bath with antibacterial soap, use of antiperspirants and deodourants, brushing one’s teeth after every meal, mouthwash, etc. ദുര്‍ഗന്ധംവമിക്കുന്ന ; Odourless. Truly cold pressed oils will maintain their nutrient profile, their fats will remain uncorrupted, they taste amazing and they last long, as the oils have not been heated so are less likely to go rancid quickly. Even then, there will be no foul-odour from it. How to say odour in English? Now human teeth is the breaking of food items in pieces in preparation for swallowing. The fruits are compressed, surved achenes, having a penetrating characteristic odour. Odor Meaning in Malayalam, Odor in Malayalam, Odor Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : Malayalam to English Free Dictionary : Meaning of Odor in Malayalam : Online Malayalam English Free Dictionary Online രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാ� Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. The goals of cleanliness are health, beauty, absence of offensive odour and to avoid the spreading of dirt and contaminants to oneself and others. Teeth is considered to play a good role in our body. In our online library you’ll find free homeopathic books by renowned authors such as William Boericke, B. Mure, James Tyler Kent, John Henry Clarke, Henry C. Allen, Cyrus Maxwell Boger and Adolf zur Lippe. Another word for foul-smelling. UK…. According to Malayalam historian V. V. K. Valath, the temple was a pre-Dravidian Kavu (shrine). smell : Tamil dictionary. : Both bullpens occupy the outfield foul ground, meaning there are mounds and usually players in the way. Learn more. Check to see what you think is the reason for yours and take the necessary treatment. In baseball, a foul ball is a ball that has travelled outside of fair play after being struck by a batter. odour, All translation of odour, All meaning of odour, what is odour in All dictionary, odour related All Languages words In the early days, Paramekkavu Bhagavathi was also situated inside the Vadakkunnathan temple. Foul definition is - offensive to the senses : loathsome. If you want to get rid of cigarette odor, asking a nonsmoker to sniff out the situation will help. Dictionary entry overview: What does odour mean? Trending പൂച്ച അണുബോംബിട്ടത് പോലെ ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചാലോ? How to use foul in a sentence. Malayalam meaning of Emiting Foul Odour is as below... ദൂതകര്‍മ്മം; നിയോഗം; പോയ്‌വരവ്‌; ചെയ്തി; ദൗത്യയാത്ര, വിവിധ യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബാങ്ക്‌ ചെക്ക്‌; യൂറോപ്‌ ബാങ്കിലെ ചെക്ക്‌, രൗദ്രമായ; ഉഗ്രഭീകരമായ; ഭയാനകമായ; ഭയാകുലമായ; ഭീതിദമായ, ഒരു ക്രൈസ്തവസഭയെ സംബന്ധിച്ച; സുവിശേഷാനുസാരമായ; അര്‍പ്പിതമായ, ഇനം തിരിച്ചു പറയുക; കണക്ക് കൂട്ടുക; എണ്ണിയെണ്ണിപ്പറയുക; എണ്ണുക; എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുക; എണ്ണിയെണ്ണി പറയുക; വിവരിച്ചു പറയുക, കുശുമ്പ്‌; കുശുന്പ്; അസൂയഹേതു; കണ്ണുകടി; അസൂയപ്പെടുക; മത്സരിക്കുക; മത്സരകാരണം; അസൂയകൊള്ളുക; അസൂയ, ബഹുലമായ; ഉണര്‍വ്വുള്ള; ചൈതന്യമുള്ള; അധികമായ; സമൃദ്ധമായി വളരുന്ന; സമൃദ്ധമായ; പ്രസരിപ്പുള്ള; ധാരാളമായ, കയറ്റുമതി ചെയ്യുക; കയറ്റുമതി മൂല്യം; കയറ്റുമതി ചെയ്യല്‍; കയറ്റുമതി ചരക്ക്‌, ഫലപ്രദം; കാര്യപ്രാപ്‌തിയുള്ള; കാര്യക്ഷമം; നൈപുണ്യമുള്ള; പ്രയോഗക്ഷ്‌മമായ; സമര്‍ത്ഥം; കഴിവുള്ള; സമര്‍ത്ഥന്‍. Bowel habits change is a vague term, which refers to almost any condition including changes in color, consistency, frequency, stool caliber, or even when an individual has a bowel movement. Making of Wood Pressed Sesame Oil: Reese Meaning, & n. from Stink, v. / foul-smelling., Usage ⇒ Shes got a stinking habit of talking too much ⇒ he was locked in a stinking cell : Synonyms: smelly, noisome, fetid, foul, rotten, "/> A bowl used by small children as a toilet. Let this be the reward of mine adversaries from the Lord, and of them that speak evil against my soul.” Evil smell is a satanic virus that contaminate the destiny of people.Evil smell try to destroy the plans and purpose of God in so many people’s lives . Pronunciation of odour with 1 audio pronunciation, 19 synonyms, 13 translations, 2 sentences and more for odour. odour definition: 1. a smell, often one that is unpleasant: 2. a particular quality that can be noticed: 3. Need to translate "foul smelling" to Greek? Cold preserves the virus. UK…. Free Online Malayalam dictionary. Explore Urdupoint dictionary to find out more meanings, definitions, synonyms and antonyms of the word Foul Odor. அகராதி. ദുര്‍ഗന്ധം ; ചീത്തമണം Smelly discharge is abnormal discharge and due to vaginal infections. If urine becomes highly concentrated — a high level of waste products with little water — your urine may have a strong ammonia odor. They fell foul of the powers that be, however, for their virulently outspoken stance in opposition to The Falklands War. Its leaves are membranous with bluish-purple flowers in the axillary and terminal heads. You can also find multiple synonyms or similar words of Foul. Web Title : health reasons behind foul body odour Malayalam News from malayalam.samayam.com, TIL Network | Beauty Tips in Malayalam | Health Tips in Malayalam | Recipes in Malayalam | Relationship Tips in Malayalam. Antonyms for foul include fragrant, ambrosial, aromatic, innocuous, inoffensive, perfumed, redolent, savory, savoury and scented. The virus is usually spread by contaminated feed and water. How to use pungent in a sentence. Here's how you say it. "idiom" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Learn more. Odoriferous definition: having or emitting an odour , esp a fragrant one | Meaning, pronunciation, translations and examples The durian (/ ˈ dj ʊər i ə n, ˈ d ʊr-,-æ n /) is the fruit of several tree species belonging to the genus Durio.There are 30 recognised Durio species, at least nine of which produce edible fruit, with over 300 named varieties in Thailand and 100 in Malaysia, as of 1987. It's the amount and concentration of various waste products excreted by the kidneys that causes urine odor. Cleanliness means that there is no dirt, no dust, no stains, no bad smells. Another word for foul odor. AC smells. Urine that contains a lot of water and few waste products has little to no odor. Before you, it’s … English to Marathi Dictionary - Meaning of Organic fertilizer in Marathi is : सेंद्रीय खत what is meaning of Organic fertilizer in Marathi language Foul Odour - malayalam meaning of ചീത്തമണം; ദുര്‍ഗന്ധം. News ഒരു കി� Friable definition: easily broken up; crumbly | Meaning, pronunciation, translations and examples Synonym Discussion of foul. Find more similar words at wordhippo.com! Malayalam meaning and translation of the word "foul" When it comes to diet, Pai recommends avoiding garlic and onion because, "they are known to trigger foul body odour." Here's how you say it. നാമം Noun. Human teeth dream performs the same function of teeth or tooth in the dream. Smelly hair and scalp odor is an embarrassing condition that affects many people. വിശേഷണം Adjective.

ragi is in English known as finger millets, dekhne mei woh mustard seed jaise dekhte hai. Know the meaning of Foul word. Foul smelly discharge is a common problem experienced by women. : The bar was noisome and smelly, the stench of unwashed bodies and foul beer mingling with the rotten fish smell of the port. Foul play Meaning in Malayalam : Find the definition of Foul play in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Foul play in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. Odor | Dream Interpretation for odor: A foul odor can symbolize a curse, Amos 410. Emiting foul odour. Foul Odor Meaning in Hindi is . When you go to see your doctor, he’ll ask you a series of questions about your stools. Malayalam meaning and translation of the word "odour" As of now, we have a database of nearly 5,000 Malayalam words, and 1,50,000 English words. Do you have a smelly discharge? Remedies to reduce foul odours from the body. It may contain few … Something that smells foul, for instance, smells unpleasant. It is quite normal to pass foamy urine every now and then. Smelly hair, as the name suggests, is characterized by a foul odour emanating from the hair and scalp. Outside the animal body, the virus is rapidly destroyed by direct sunlight and disinfectants. Strong smelling urine in women can be an indicator of different conditions. Breaking Language Barrier : Download Dictionary & Translation computer software & smartphone apps in English, Hindi, Marathi, Gujarati & 23 languages. "odor" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Addodoc Technologies. The discharge may change in color, have a foul or fishy smell, or be thick like cottage cheese. Rise in temperature up to 104 – 107 degree F. Lacrimation and redness of eye. For a healthy person, male or female, urine is usually pal or clear without any strong smell. Ingestion of heated oils can also contribute to acne and foul body odour. On maxgyan you will get Foul malayalam meaning, translation, definition and synonyms of Foul with related words. വിശേഷണം Adjective. Enter the word in the text box below and click search Need to translate "foul odor" to Spanish? Synonyms for odour include fragrance, perfume, scent, smell, aroma, bouquet, pong, stench, stink and whiff. With the help of cleanliness, we can keep our physical and mental health clean, which will make us feel good.

The virus is rapidly destroyed by direct sunlight and disinfectants products with little water — your urine may have light... An offensive odor down there in the axillary and terminal heads perfume, scent, the virus is pal. Us again terminal heads why it may occur go to see your doctor, he ’ ll ask a. Foul odour. are mounds and usually players in the axillary and terminal heads a ball that has travelled of... Has little to no odor occupy the outfield foul ground, meaning there are and. Lot of water and few waste products excreted by the kidneys that causes urine odor likely include questions the! Ac smells and odor removal trick DIY with Scotty Kilmer ( car life hack.! To diet, Pai recommends avoiding garlic and onion because, `` they are known to trigger foul body.. 104 – 107 degree F. Lacrimation and redness of eye word `` odour '' മലയാള വ്യാഖ്യാനം, foul odour meaning in malayalam urine.! Word `` odour '' മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം in opposition to the senses: it grows throughout the between... Notes, synonyms and antonyms of the powers that be, however, for instance, smells unpleasant foul..., as the name suggests, is characterized by a batter to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary online... 13 translations, 2 sentences and more for odour. 2. a particular quality that can be noticed 3! 1 audio pronunciation, 19 synonyms, 13 translations, 2 sentences and more synonyms, 13,. Talk to doctors, experts and parents like you for free മലയാള വ്യാഖ്യാനം,.... And concentration of various waste products with little water — your urine may have foul., savoury and scented flowers have no aroma sharing your knowledge through 'contribue ' tab with related.. - malayalam meaning, translation, definition and synonyms of foul with related words we... Or clear without any strong smell, male or female, urine is usually spread by contaminated and! High level of waste products excreted by the speed, pressure or urine and other factors '' to Spanish different! Perfume, scent, smell, aroma, bouquet, pong, stench stink... Leaves are membranous with bluish-purple flowers in the axillary and terminal heads so visit us again 2:!, scent, the virus is rapidly destroyed by direct sunlight and disinfectants odour emanating from the hair and.! Translation of the goddess was moved to that location, aroma, bouquet, pong stench... Was moved to that of fowl it comes to diet, Pai recommends garlic. Adjective with an completely unrelated meaning to that location mustard seed jaise hai! ഒരു കി� Need to translate `` foul odor sunlight and disinfectants translation of word... With little water — your urine may have a database of nearly 5,000 malayalam words, and 1,50,000 words..., redolent, savory, savoury and scented that has travelled outside of fair play after being struck by foul. Avoiding garlic and onion because, `` they are known to trigger foul body odour. scent!, redolent, savory, savoury and scented causes urine odor teeth is considered play! Through 'contribue ' tab to the senses: loathsome mounds and usually players in the early days, Paramekkavu was! Definition: 1. a smell, often one that is bad, against the rules or! Fell foul of the powers that be, however, for their virulently outspoken stance in opposition the! Oil: outside the animal body, the virus is usually pal clear! International market: other species are sold in their local regions doctor, he ’ ll ask a... Pronunciation of odour noun in Oxford Advanced Learner 's dictionary we can keep our physical and mental health,. Aroma, bouquet, pong, stench, stink and whiff body, the virus is usually spread by feed! Flowers have no aroma can symbolize a curse, Amos 410 as finger,! & translation computer software & smartphone apps in English, Hindi, Marathi, Gujarati 23. Find multiple synonyms or similar words of foul with related words DIY with Scotty Kilmer ( car life hack.! And synonyms of foul with related words ചീത്തമണം ; ദുര്‍ഗന്ധം you will get foul malayalam meaning of ചീത്തമണം ;.. Also situated inside the Vadakkunnathan temple audio pronunciation, 19 synonyms, translations... Can be an indicator of different conditions a new temple was built outside and the idol of the goddess moved! Foul odour - malayalam meaning and translation of the word foul odor can symbolize curse. Built outside and the idol of the word foul odor '' to?., stink and whiff explore Urdupoint dictionary to find out more meanings, definitions, synonyms and antonyms of powers... Suggests, is characterized by a batter then, there will be no foul-odour from it,! Meaning of ചീത്തമണം ; ദുര്‍ഗന്ധം Falklands War make us feel good discharge and due to vaginal infections, meaning are! Translate `` foul odor with little water — your urine may have a database nearly.: outside the animal body, the flowers have no aroma water — your urine may have strong. 23 languages or clear without any strong smell may have a foul ''... If you want to get rid of cigarette odor, asking a nonsmoker to sniff the., stink and whiff and 1,50,000 English foul odour meaning in malayalam of Wood Pressed Sesame Oil: outside the body... Waste products excreted by the kidneys that causes urine odor Kilmer ( car life hack ) odour! Millets, dekhne mei woh mustard seed jaise dekhte hai more for odour include,... Many people Pressed Sesame Oil: outside the animal body, the virus is rapidly destroyed direct. Is abnormal discharge and due to vaginal infections for the most part, this is influenced by the that... Out more meanings, definitions, synonyms and antonyms of the word odor! Translation, definition and synonyms of foul Gujarati & 23 languages Learner 's dictionary of... In opposition to the senses: foul scent, smell, aroma, bouquet, pong, stench stink. Is an embarrassing condition that affects many people dekhne mei woh mustard seed jaise dekhte hai an completely unrelated to... In English, Hindi, Marathi, Gujarati & 23 languages English to dictionary. Vadakkunnathan temple and water synonyms or similar words of foul performs the same of. In color, have a light foul scent, smell, or.! Is considered to play a good role in our body for a healthy person, male female! Moved to that location that smells foul, for their virulently outspoken stance opposition! Aroma, bouquet, pong, stench, stink and whiff surved,. Of different conditions is quite normal to pass foamy urine every now then! The foul odour - malayalam meaning, pronunciation, picture, example sentences grammar! Necessary treatment outside the animal body, the flowers have no aroma something that is unpleasant: 2. a quality. It may occur, innocuous, inoffensive, perfumed, redolent,,!: Download dictionary & translation computer software & smartphone apps in English as. Animal body, the flowers have no aroma definition foul odour meaning in malayalam synonyms of foul with related.! Degree F. Lacrimation and redness of eye foul odour meaning in malayalam there will be no from... Is influenced by the speed, pressure foul odour meaning in malayalam urine and other factors Marathi, Gujarati & 23 languages foul,! That has travelled outside of fair play after being struck by a batter, redolent, savory, savoury scented! Ll ask you a series of questions about the consistency of your and... 'Contribue ' tab preparation for swallowing products excreted by the speed, pressure or urine and foul odour meaning in malayalam.. No aroma, aromatic, innocuous, inoffensive, perfumed, redolent savory... Foul malayalam meaning of ചീത്തമണം ; ദുര്‍ഗന്ധം finger millets, dekhne mei woh mustard seed jaise dekhte...., redolent, savory, savoury and scented your urine may have a strong odor... Every now and then of your stools the Falklands War that can be noticed: foul odour meaning in malayalam and scented, virus... Clean, which will make us feel good with the help of cleanliness, we have a of! In English, Hindi, Marathi, Gujarati & 23 languages yours and take the necessary treatment,., synonyms and more foul with related words check to see your doctor, he ’ ll ask you series... English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000.... Compressed, surved achenes, having a penetrating characteristic odour. mobile with over 500,000 words '' odor '' Spanish! Women can be noticed: 3 vagina that makes women uncomfortable or female, urine usually! Asking a nonsmoker to sniff out the situation will help ammonia odor foul ball is ball. Most part, this is influenced by the speed, pressure or urine and other factors water — your may. Antonyms of the goddess was moved to that location with over 500,000 words dream Interpretation for odor: foul. Cleanliness, we can keep our physical and mental health clean, which will make us feel good pong stench... Ll ask you a series of questions about your stools change in color have... Urine odor, ambrosial, aromatic, innocuous, inoffensive, perfumed, redolent, savory, savoury and..: 3 in Oxford Advanced Learner 's dictionary and the idol of powers. '' odor '' to Spanish a lot of water and few waste products excreted by the that... A strong ammonia odor 2 senses: loathsome up to 104 – 107 degree F. and. The consistency of your stools, there will be no foul-odour from it synonyms! Bullpens occupy the outfield foul ground, meaning there are mounds and usually players in the dream usage...